Privacy verklaring met betrekking tot de Algemene Verordering Gegevensbescherming ( AVG)

Met ingang van 25 Mei 2018

Uw  Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en indien wenselijk gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
Ik heb wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het clientdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 
Register verwerkingsactiviteiten  
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Mailadres + evt. van het contactpersoon voor het versturen van nota's

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk. Indien dit in belang van de behandeling is:

Beschrijving van de doeleinden
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik de persoonsgegevens verwerk: 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt: Behalve de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1) Dossierplicht Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden, zie bijlage behandelovereenkomst.
2. Bewaartermijn De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).  
3. Beroepsgeheim Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Dit geldt tevens voor collegatherapeuten die mij eventueel vervangen.
4. Minderjarigen Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) met gezag toe. Ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders en/of wettelijkevertegenwoordiger(s)hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
5. Het afhandelen van uw betaling
6. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
7. U te informeren over wijzigingen van mijn dienst en producten
8.Om goederen en diensten bij u te leveren
9.Schoonheidssalon Jacqueline Paumen verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging van de persoonsgegevens 

Beveiliging van de persoonsgegevens (cliëntendossier)
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens  schoonheidssalon Jacqueline Paumen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is. We werken o.a. met een digitaal cliëntenbestand. Dit is beveiligd door een wachtwoord.


Mijn acties bij datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moet het datalek ook gemeld worden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Wanneer moet ik een datalek melden?  Ik hoef een datalek alleen te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt.
Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn voor mij niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en ik heb geen controle over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen). Ik hoef de betrokkenen (de cliënten van wie ik gegevens verwerk) alleen te informeren als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


De VNRT-beroepsvereniging van Nederlandse reflexzonetherapeuten heeft een door Wkkgz wettelijk vastgesteld klachtenprocedure. De VNRT-reflexzonetherapeuten zijn hierdoor collectief ingeschreven bij:  
Voor informatie over de klachtenprocedure betreffende reflexzonetherapie behandelingen en/of reflexzonetherapie beroepscode zie Klachtenregeling :

VNRT: www.vnrt.nl

            info@vnrt.nl 

SCAG: www.scag.nl
            info@scag.nl

RBCZ: www.rbcz.nu
           info@rbcz.nuVragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!Schoonheidssalon Jacqueline Paumen
Breeweg 32
6067 CJ Linne
0475-204936
E-mail adres: info@schoonheidssalonjpaumen.nl